درد دیل

                                        بنام نامی اون عزیز خودا     سلام به می دیل گوشیان،شمان کی مه عزیزیدی،شمره بگم،شمره نگم ،کره بگم ؟شمه بلا مه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 61 بازدید
مهر 92
1 پست
مهر 91
1 پست
آذر 89
3 پست
آذر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
تیر 86
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
1 پست
دی 82
1 پست
آبان 82
1 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
2 پست
گیلکی
2 پست
چیستان
2 پست
محرم
1 پست
تسلیت
1 پست
نزر
1 پست
آدم
1 پست
زمین
1 پست
اجل
1 پست
مجمعه
1 پست
ساختار
1 پست
فولکلور
1 پست
عدالت
1 پست
آیه
1 پست
درد_دیل
1 پست
عمل_کودن
1 پست