چیستان

چیستان یک نوع از انواع ادبی است که در میان بیشتر اقوام و ملل وجود دارد. این ژانر ادبی در  زبان‌هایی که مثل زبان گیلکی بیشترگفتاری‌اند، در زیر مجموعه‌ی ادبیّات عامیانه‌ی غیر داستانی قرار می‌گیرد. با مطالعه‌ی چیستان‌های گیلکی می توان به بخش مهمّی از فولکلور مردم منطقه، مثل آداب و رسوم و باورداشت ها و... پی برد. در این پایان نامه، ساختار چیستان‌های گیلکی از نظر فرم و محتوا و زبان بررسی می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده درصد بالایی از چیستان‌های گیلکی موجزند. بیشترچیستان‌های قصّه وار، مقداری بلندترند. تعداد چشم گیری از چیستان‌های گیلکی، محتوایی اجتماعی دارند. انعکاس محتوای دینی و عقیدتی از بعضی از چیستان‌ها‌، به وضوح قابل دریافت است. مطالعه‌ی چیستان‌های گیلکی از جهت مجهولات به این حقیقت ختم می‌گردد که مردم معمولاً در باره‌ی چیزهایی که در زندگی آنان حضور پر رنگ تری داشت، چیستان می‌گفتند. از تشابه مضمونی چیستان‌های گیلکی با چیستان‌های دیگر مناطق می‌توان فهمید که مردم گیلان علاوه بر این که میزبان خوبی بودند، مسافرت هم می کردند. بعضی از واژگان بسیار قدیمی هنوز هم در زبان گیلکی کاربرد دارند.

ترجمه ی انگلیسی

Puzzel is a kind of literature gener which is pupolar among ethnic groups and nations. This gener in spoken languages like Guilaki is catergorized as non-fiction Folklore. Studying these puzzels will reveal important parts of public Folklore such as rituals,customs and their believes. In this thesis Guilaki puzzels structure in terms of form and content will be investigated. The finding denote that most of puzzels are concise. A lot of them which are fictious are a bit longer. A large number of them contain social themes. Idiologic and religious ideas are reflected in these puzzels clearly. Studying puzzles in terms of unknown items clarifies the fact that people creates puzzles about items that clearly have something to with their actual life. In comparing Guilaki puzzels with those of other nations it will be understood that Guilan people were traveller as well as being kind guest. Some of very old words still are used in new Guilaki language.

/ 0 نظر / 66 بازدید