چنتا چیستان گیلکی

 

ارهّ دس ، ارهّ پا ، نیشان داره سره جا .

Arr.6 d6s.u  arr6 pā  nišan  dare s6r.6 jā  .

دسته ارهّ ای ، پا ارهّ ای ، روی سرش نشان دارد .

                                                               ملخ m6l6x=  

 

کوچی گمجکو ، مزمزپلا . 

Kuči g6m6j.ko maz   maz.e   p6la  .

دیگ سفالین کوچک « پر از » پلوی بامزه .

                                                  انجیل anjil =انجیر

 

ملکه پسر ، سبز قبا ، سربی زمین ، کون به هوا.

M6l6k.6  p6s6r  s6bz.6  q6bā  s6r  bi  zimin  kum  be  hara  .

پسر پادشاه ، سبزقبا سربه زمین « فرو رفته به زمین » ته اش به هوا است .

               

                          سیر ولک sir.6 v6lk  = برگ سیر

/ 1 نظر / 82 بازدید
ورگ

تی دس درد نکونی. تی وانیویس لینکه بنأم ورگ ِ وبمجی مئن. خوشألأبوم کی هنده تی وبلاگه به‌روز بودی.