ورف

بنام اون عزيز خودا هتو كي همتان دانيدي اَن ورف امسال امره غافلگير بكود هم امره بترساني البته شمره بميرم ،حق با اَمان اسه. گيدي چتو؟ اهان الان شمره گم. اخر تي جانره من بمورد جي سي سال پيش تا الان اجور ورف نبارستاو ستا شهر گيلان ميان بشتر از ايمترنيم (1/5 ) ورف بامو ! اون ستا شهر اشانيدي رشت، انزلي،صوماسرا .امه موسولان هم خيلي زرنگي بوكوديدي اشان دس در نوكونه ! امه اب،گاز،برق،خوركي،نان...بر قراربو . گوييدي ورف نعمت خودايه! ايجورشا من خايم شمره واگويا بوكونم.تي بلا مي سر! بعضي كسان كس ايساوود كي شكسته ديل بون، آرزو داشتيدي پنجا هزار تومان پول بداريد تا خوشان زاكانه ورجا سر بزير نبون.هتو كه ورف بامو كارگرانه روزاو بوشا د پشت بامانه جور ورف پارو بو كوديد پنجا،صد...ايتا خانيا فاگيفتيد. خندان وشادان دو ستا ساك دستي ميوه، دو ستا مرغ، ايكيلو گوشت بهاد خوشانه زن وبچه ره بخانه ببورديد.ايتا دويست سيصد هزار تومون خوشانره پس انداز هم بوكودييد. از شنبه بعد از ظهر (86/10/15)كي ورف ببارست تا الان 86/10/25سه شنبه هما جا ورف نها، فقط پشت بامان سفيد نيه ،هما جا سفيد پوشه! اتو بگم خيلي زماد بو كي اجور ورف نبارستاو. خودا را شكر !اسا كي اخر فاراسيم شهادت امه سومين اماما شمره تسليت گم!شمه اجر با سيد الشهداء!

/ 2 نظر / 77 بازدید

سلام

امين

سلام برأ. خئلی خوشحالأ بؤم کی بدئم دواره تی وبلاگˇ مئن گيلکی نويشته دری. راستی، تی وبلاگه گيله‌وا مجلله مئن موعرفی بئودم. گيله‌وا مجلله مئن، يک بخشی دأنيم به نام وب‌موجی کی شوماره‌ی آينده مئن راجه به تی وبلاگ به عنوانˇ اونلين وبلاگ به زبان گيلکی مطلب بنويشتم. شاد ببی.